Menu

Vnitřní oznamovací systém

ČNES dopravní stavby, a.s.
(dále jen „Povinná osoba”)

Základní informace a poučení

Vnitřní oznamovací systém slouží k podávání oznámení o možném protiprávním jednání (dále jen „Oznámení”) ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon”). Vaše oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Povinné osoby, pro niž jste, byť zprostředkovaně, vykonával/a nebo pro niž, byť zprostředkovaně, vykonáváte práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se kterou jste byl/a nebo jste v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které má znaky trestného činu nebo má znaky přestupku, za který platný a účinný obecně závazný právní předpis stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo porušuje tento Zákon nebo porušuje jiný platný a účinný obecně závazný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů nebo v oblasti daně z příjmů právnických osob nebo v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo v oblasti ochrany spotřebitele nebo v oblasti souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti nebo v oblasti bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích nebo v oblasti ochrany životního prostředí nebo v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví nebo v oblasti radiační ochrany a jaderné bezpečnosti nebo v oblasti hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek nebo v oblasti ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví nebo v oblasti ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů nebo v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo nebo v oblasti fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie. Vaše oznámení musí obsahovat údaje o Vašem jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit Vaši totožnost, pokud nejsou naplněny podmínky § 10 Zákona. Anonymní oznámení nejsou považována za oznámení ve smyslu Zákona.

Příslušnou osobou ve smyslu § 9 Zákona je pan Ing. Karel Bulant, tel.: +420 724 066 619, e-mail: karel.bulant @ gmail.com.

Povinná osoba vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Podáním oznámení je zajištěna Vaše ochrana před odvetnými opatřeními dle § 7 Zákona. Vaše identita i veškerá komunikace je důvěrná. Ochrana před odvetnými opatřeními však nenáleží osobě, která učinila anonymní nebo vědomě nepravdivé oznámení. Fyzická osoba, která podá vědomě nepravdivé oznámení, se dopustí přestupku dle Zákona a lze jí za to uložit pokutu do 50 000 Kč.

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky https://oznamovatel.justice.cz/.

Beru na vědomí základní informace týkající se oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon”), a chci podat oznámení ve smyslu Zákona.